การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Print This Email This

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำกับดูแลการดำเนินกิจการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล อีกทั้งได้กำกับให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรม

ความสำเร็จในปี 2557 ที่สะท้อนถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นเลิศของบริษัทฯ ได้แก่

ระดับสากล

  • ไออาร์พีซีได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประเภท DJSI Emerging Markets 2014 ในกลุ่มของ Oil & Gas Producer เป็นปีแรก
  • ไออาร์พีซีได้รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2014 เป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้รับรางวัลครั้งแรกในปี 2012
  • ไออาร์พีซีได้ยกระดับการรายงานความก้าวหน้า (Communication on Progress) ต่อ UN Global Compact จากระดับ Active เป็นระดับ Advanced ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการรายงาน
  • ไออาร์พีซีพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืน (SD Report) ประจำปี 2557 ให้เป็นไปตามกรอบ GRI G4 เพื่อให้การรายงานมีความครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น

ระดับภูมิภาคอาเซียน

  • ไออาร์พีซีได้รับการประเมินตามเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน 17 แห่งที่อยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด (มากกว่า 90 คะแนน) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2556/57
  • ไออาร์พีซีได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014 ประเภท Outstanding Companies on Corporate Governance และรางวัล Company Secretary of the Year Award 2014 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ฮ่องกง

ระดับประเทศ

  • ไออาร์พีซีได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2557 ที่ระดับดีเลิศ (5 ตราสัญลักษณ์) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ตั้งแต่ปี 2552-2557 ซึ่งในปี 2557 สถาบัน IOD ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard
  • การรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด
  • บริษัทฯ ได้รับการประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator ระดับ 4 (Certified) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2557
© Copyright 2012 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.