การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Print This Email This

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางธุรกิจและความคาดหวังของสังคมที่ทุกกลุ่มต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงอยู่และพัฒนาสู่การเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกันทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดดุลยภาพในทั้งสามส่วน ประกอบด้วย การเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม  ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ให้มีการพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สรุปการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในปี 2555 ที่ผ่านมา ดังนี้

 

ผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

 • ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” สูงสุด 3 ปีติดต่อกัน (2553 -2555)
 • ได้รับการประเมินผลสำรวจรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นเกณฑ์สูงสุดติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2552 – 2555)
 • หลักทรัพย์ไออาร์พีซีได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 30 หลักทรัพย์ของประเทศไทย ที่เข้าซื้อขายใน ASEAN Trading Link ที่เปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555

รางวัลที่ได้รับ :

 • รางวัล Golden Peacock Awards 2012 (Winner)– Excellence in Corporate Governanceจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทอินเดีย (IOD) โดยบริษัทชั้นนำอีก 4 แห่งที่ได้รับรางวัลในปีนี้ คือ BASF SE เยอรมนี (เคมิคอล) Allianz SE เยอรมนี (การเงิน) Starbucks Corporation สหรัฐอเมริกา (อาหารและเครื่องดื่ม) NTPC Limited อินเดีย (พลังงาน) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการกำกับดูแลองค์กรที่ดีและเป็นสากล โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม
 • รางวัล 3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013 ในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่องกง
 • รางวัล Platts 2012 Global Energy Awards ประเภทโครงการ (Premier Project Award: Construction) โดย Platts เป็นบริษัทผู้ให้บริการและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานชั้นนำระดับโลก
 • ท่าเรือ IRPC ระยอง ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2011 ประเภทชมเชย จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส.ผ.)จากการพัฒนาตามโครงการท่าเรือสีเขียว (Green Port)

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สู่มาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมของบริษัทฯ ตามทิศทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของประชาคมอาเซียน (ASEAN CG SCORECARD) ประกอบด้วย

 • การกำหนดสัดส่วนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ซึ่งเดิมบริษัทฯ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้) โดยปรับลดสัดส่วนต่ำลงคือให้ผู้ถือหุ้น (รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนวันสิ้นปีบัญชี
 • กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกรรมการบริษัทฯ รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
 • กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น ก็ให้พิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ และชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น
 • กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
 • การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เดิมดำเนินการอยู่แล้ว 3 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ การปฏิบัติงานตนเอง และการปฏิบัติงานกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น (แบบไขว้) ปี 2555 ได้เพิ่มการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบโดยประธานกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • การรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน
 • การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของบุคลากรทั้งบริษัทฯ เพิ่มจากคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี และให้รายงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีด้วย
 • การสนับสนุนให้บริษัทฯ เป็นภาคีสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทฯ รวมทั้ง จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในระดับสากล โดยจัดทำเป็น คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมกับส่งมอบและดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย หลักสำคัญ 6 ประการ ดังนี้

 1. ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
 2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
 3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย (Equitable Treatment)
 4. ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
 5. การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
 6. การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)

โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

 • บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต ด้วยโครงการประกวดรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง (Diamond Award)” ประจำปี 2555 ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้คัดเลือกจากหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลด้านการควบคุมภายในดีเด่น มีความโปร่งใส และมุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรมพนักงาน IRPC CG Red Carpet จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 โดยให้พนักงานที่ทำชื่อเสียงให้องค์กรโดยได้รับรางวัลแขนงต่างๆ แสดงให้เพื่อนพนักงานเห็นว่าความสำเร็จที่ได้รับ ส่วนหนึ่งเกิดจากการนำหลัก CG ทั้ง 6 ประการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานอื่นๆนำไปปฏิบัติสรุปได้ว่าทีมพนักงาน จำนวน 6 ทีม ได้เสนอสูตรความสำเร็จ ดังนี้ ศักยภาพ + แรงบันดาลใจ + หลัก CG 6 ประการ = ความสำเร็จ มีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงานในห้องประชุมและถ่ายทอดสดทั่วทั้งบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ พนักงานมีส่วนร่วมในการโหวตคัดเลือกทีมชนะเลิศในการนำเสนอผ่าน Intranet ซึ่งได้แก่ทีม Ultra High Molecular Weight (UHMW)
 • เข้าร่วมกิจกรรม PTT Group CG Day 2012 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท ปตท.
 • บริษัทฯ มีการรณรงค์สื่อสารและอบรมพนักงานในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมตลอดทั้งปี โดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Intranet วารสารไออุ่น กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสนา เป็นต้น

ในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ผนวกกับหลักการที่ประกาศใหม่ในปี 2555 เท่าที่บริษัทฯสามารถดำเนินการได้ แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
© Copyright 2012 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.