ข้อมูลบริษัท

สารจากประธานกรรมการนายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมี ครบวงจรชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563 และกำหนดแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินไปตามทิศทาง และแผนที่วางไว้จนบรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดได้

ปี 2560 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จของไออาร์พีซี บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มี EBITDA ที่ 20,420 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 11,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 9,721 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการ EVEREST ซึ่งเป็นโครงการตามกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการผลิต และ การบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการสร้างค่านิยม วัฒนธรรม องค์กร และพัฒนาสุขภาพองค์กรสู่ระดับ Top Quartile ที่ต้อง ใช้ความร่วมมือของพนักงานทั้งองค์กรร่วมกับที่ปรึกษาจาก บริษัทชั้นนำระดับโลกดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และสิ้นสุดในปี 2560 ซึ่งสามารถทำกำไรส่วนเพิ่มให้บริษัทฯ ได้ราว 7,000 ล้านบาท และมียุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้ชื่อย่อ ว่า "GDP" ต่อยอดการเติบโต ทำให้จากนี้ไป บริษัทฯ จะมีทั้งความเข้มแข็ง ความพร้อม และมีการคาดการณ์ที่แม่นยำ มากขึ้น สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดต่อไป


"ปี 2560 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จของ ไออาร์พีซี บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มี EBITDA ที่ 20,420 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 11,354 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17"


นอกจากการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจแล้ว คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของกรรมการตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน CG Code ฉบับใหม่ มีการ ทบทวน และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มบทบาทหน้าที่ให้กรรมการมี ส่วนสนับสนุนฝ่ายจัดการในมิติต่าง ๆ (Board that makes a difference) ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน การบริหาร ความเสี่ยง สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชัน และทุจริต ติดสินบน คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของบริษัทฯ ในเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เป็นแบบอย่างขององค์กรที่เป็นพลเมืองดีของโลก ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใสประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเล็ง เห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตามปรัชญาของบริษัทฯ ในเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ทำให้ปี 2560 บริษัทฯ สามารถรักษาการเป็น สมาชิก DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ในหมวด Oil & Gas ไว้ได้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จ ทั้งหลายของบริษัทฯ ในปี 2560 นั้น สามารถบรรลุผล ได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะ คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงบริษัท ในเครือที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานโดยทุ่มเทกำลังอย่างเต็มความ สามารถ และพร้อมจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อมั่น สนับสนุน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอยืนยันว่าจะยึดมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท่านผู้ถือหุ้น พร้อมสร้างคุณค่าเพิ่ม ทั้งทางธุรกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป