ข้อมูลบริษัท

สารจากประธานกรรมการนายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทุกคน ได้ถวายความจงรักภักดีและความอาลัยถึงพระองค์ท่าน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหลายกิจกรรมในชื่อ “ไออาร์พีซี ร่วมใจถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกิจกรรมทำดีถวายพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมตั้งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้สมดังเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งสำหรับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ปี 2559 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทประสบความสำเร็จต่อเนื่องจากปี 2558 มีกำไรสุทธิจำนวน 9,721 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 9,402 ล้านบาท โครงการ EVEREST ซึ่งเป็นโครงการตามกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้าน ที่ต้องใช้ความร่วมมือของพนักงานทั้งองค์กรและดำเนินการร่วมกับที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำระดับโลกต่อเนื่องมาจากปี 2558 สามารถทำกำไรได้ถึง 2,311 ล้านบาท

เป็นนิมิตหมายอันดีว่าขึ้นศักราชใหม่ ปีที่ 11 ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้เดินทางเติบโตมาถึงจุดที่สามารถทำกำไรได้ต่อเนื่อง และมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดในเรื่องสำคัญ ทั้ง ประสิทธิภาพการผลิตการตลาด นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา การสร้างมูลค่าเพิ่มการสร้างสมองค์ความรู้ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและผู้มีส่วนได้เสียความโปร่งใส และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของวัฒนธรรมองค์กร จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการมองหาช่องว่างที่ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ค่านิยมองค์กรใหม่ที่เรียกว่า i SPIRIT ในปี 2558 และเมื่อปลายปี 2559 ได้เริ่มสร้าง DNA ใหม่ในตัวพนักงานแต่ละคนเพื่อปิดช่องว่างของพฤติกรรมอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นการสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน อันจะนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการอย่างเต็มที่ กรรมการทุกท่านได้ใช้ศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญของแต่ละท่าน ที่มีความหลากหลายเพียงพอ และครบถ้วน ในการร่วมกันกำหนดทิศทางกลยุทธ์ และการพิจารณาตัดสินประเด็นทางธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตติดสินบน เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นบริษัทมหาชนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดอยู่ใน SET Sustainability Investment หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มการจัดอันดับในปี 2558 ต่อเนื่องถึง 2559 และได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. นอกจากนั้นยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อประเทศชาติ อาทิ โครงการประชารัฐการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติ 35 % เพื่อให้ยางธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากขึ้น เป็นต้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่น สนับสนุนตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับบริษัทฯ มาโดยตลอดทั้งท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยราชการ นักวิชาการสถาบันการเงิน ชุมชน ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนเป็นผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ อย่างงดงามอีกปีหนึ่ง

ผมมีความเชื่อมั่นว่าจากการเตรียมความพร้อม และการเร่งพัฒนาอย่างจริงจังต่อเนื่องในทุกมิติได้ทำให้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เติบโตพัฒนาไปอย่างถูกทิศทางและยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในด้านธุรกิจ สุขภาพองค์กรธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก และจากนี้ไปธุรกิจของบริษัทฯ จะพุ่งทะยานอย่างไม่หยุดยั้ง และสะท้อนกลับมาเป็นมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสีย และประเทศชาติได้อย่างแน่นอน