ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ “ไออาร์พีซี” (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยกลุ่มเลี่ยวไพรัตน์ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 บริษัทฯ เริ่มผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายในปี 2525 และได้ขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งขยายโรงงานและสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ต่อมาบริษัทฯ ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อปี 2540 บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อปี 2543 และประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทในเครือไออาร์พีซี เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการดำเนินอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีครบวงจร เช่น ท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน โรงไฟฟ้า

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

 • ปี 2560

  มกราคม
  • ร่วมเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6 กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  กุมภาพันธ์
  • บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทฯ เป็นแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) จากแนวโน้มเครดิตเป็นลบ (Negative Outlook) และคงอันดับเครดิตที่อันดับ ‘A-(tha)’
  • ดำเนินการซ่อมบำรุงโรงงานครั้งใหญ่ตามแผน (Major Turnaround) ทุก 5-6 ปี
  มีนาคม
  • ลงนามสัญญาซื้อขายไอน้ำ กับบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน) และลงนามสัญญาบริการถังเก็บผลิตภัณฑ์แอมโมเนียและไซโคลเฮกเซน กับบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเซีย) จ ำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จ ำกัด
  มิถุนายน
  • ได้รับการรับรอง (Re-Certification) การต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และบริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ ำกัด ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC
  • บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และองค์กรสมาชิกรวม 39 องค์กร
  กรกฎาคม
  • เลิกกิจการบริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จำกัด เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มธุรกิจโพลีออล โดย บริษัท ไออาร์พีซี-พีซีซี จ ำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จ ำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ในสัดส่วนร้อยละ 50 และบริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ ร้อยละ 50
  • บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการผลักดันการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม “Social Enterprise” เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทภาคเอกชน
  สิงหาคม
  • ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 15 เพื่อสนับสนุนการด ำเนิน กิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของกลุ่ม ปตท.
  กันยายน
  • โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานโพลิโพรพิลีน (Polypropylene Expansion, PPE) เพิ่มขึ้นอีก 160,000 ตันต่อปีเป็น 635,000 ตันต่อปี เริ่มด ำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2560
  • บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ของอุตสาหกรรมการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Refining and Marketing) ของโลกประจำปี 2017 โดยเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และได้รับการจัดอันดับโดย RobecoSAM Yearbook ให้อยู่ในกลุ่ม Silver Class
  • บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการประกาศวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชน ควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบมีนวัตกรรมตามกรอบ Thailand 4.0 ร่วมกับเครือข่าย Global Compact Network Thailand (GCNT)
  • บริษัทฯ ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำนวัตกรรม Krungsri Blockchain’s Interledger มาใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเรียลไทม์เป็นครั้งแรก ในการซื้อ-ขายน ้ำมัน ระหว่างไออาร์พีซีและคู่ค้าในต่างประเทศ
  พฤศจิกายน
  • บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด (IRPC Polyol) ได้การรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)
  ธันวาคม
  • คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด เพิ่มเติมอีกร้อยละ 25 ให้กับบริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ ท ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ PCC Rokita SA ภายหลังการจ ำหน่ายเงินลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 50:50 เพื่อขยายความร่วมมือด้านการผลิตการตลาด และการจัดจ ำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลียูริเทนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Product)
  • โรงงานโพลีโพรพิลีนคอมพาวด์ (Polypropylene Compound, PPC) แห่งใหม่ โดยใช้กระบวนการผลิตแบบขั้นตอนเดียว (In-line Compound) ของ Japan Polypropylene Corporation เริ่มด ำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2560 ท ำให้บริษัทฯ มีก ำลังการผลิตโพลีโพรพิลีนเพิ่มขึ้นอีก 140,000 ตันต่อปี เป็น 775,000 ตันต่อปี
 • ปี 2559

  มกราคม
  • ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา (Competitive Workforce)” ของคณะทำงานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วม รัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ)
  กุมภาพันธ์
  • รางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ประเภทรางวัล Outstanding Award จากนิตยสาร Business+
  • รางวัล Golden Peacock Global Awards for Corporate Responsibility 2015 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย
  มีนาคม
  • ลงนามเซ็นสัญญาระยะยาวเพื่อเป็นการขยายตลาด Stack Wax ในตลาดประเทศอเมริกาและยุโรปโดยได้ทำการต่อสัญญาซึ่งมีมูลค่าสัญญากว่า 120 ล้านบาท
  • รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2558 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรทิลีน ไออาร์พีซี ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม
  • รางวัล TPM Excellence Award 2015, Category A เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จในการใช้ระบบควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กรโดยรวม (Total Productive Maintenance) จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance: JIPM
  เมษายน
  • เปิดงาน EVEREST “Together We Can” “ร่วมกัน...เราทำได้” เพื่อประกาศเป้าหมายของโครงการ EVEREST และสร้างแรงบันดาจใจแก่พนักงานให้พร้อมร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย ก้าวสู่บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย ภายในปี 2563
  พฤษภาคม
  • รางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2016” ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) จากโครงการ Athena-Achieving Pricing Excellence จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NEOTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์เวร์ประเทศไทย (Sottware Park Thailand) และวิทยาลัดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU)
  มิถุนายน
  • ลงนามในสัญญา Auctioneer Agreement กับบริษัท ฮิลโก้ โกลบอล เอเชีย จำกัด ในการบริการจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ของโออาร์พีซี ที่มิได้มีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  • บริษัทฯ และสมาชิกผู้ก่อตั้ง โกลบอลคอมแพคเน็ตเวิร์ก ประเทศไทย Global Compact Network Thailand (GCNT) รวม 15 องค์กรชั้นนำ ร่วมประชุมจัดตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพคประเทศไทย (Global Compact Network Thailand Association) เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมให้ภาคธุรกิจของไทยเข้าใจความสำคัญของการส่งเสริมความยั่งยืนตามหลักการของ NU Global Compact 10 ประการ ซึ่งเน้นให้ภาคธุรกิจส่งเสริมหลักความยั่งยืนด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการด้านทุจริตในระดับประเทศรวมทั้งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงกับสหประชาชาติในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อบังคับของสหประชาชาติ
  • รางวัลประเภทบุคคล Asia’s Best GEO (Investor Relations) ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี และรางวัลประเภทองค์กร Best Investor Relations Company รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia
  • รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ประจำปี 2016 ประเภท Social Empowerment จากโครงการ ลำไทรโยงโมเดล (Lam Sal Yong Model: Water Management Project “Sustainable Drought Solving”) จาก Enterprise Asia
  • รับมอบใบรับรองการจัดประชุมสีเขียวในรูปแบบการประหยัดพลังงาน รักษ์โลก (Green meetings) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรับมอบใบรับรองสากลคาร์บอนผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติกโพลิโพรทิลีน (PP: Polypropylene) และเม็ดพลาสติกโพลิสไตรีน (PS: Polystyrene) จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
  • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปก.คปอ. ต้นแบบดีเด่น) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   รางวัล สปก.คปอ. ต้นแบบดีเด่น ระดับเพชร ของคลังน้ำมันชุมพร ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
   รางวัล สปก.คปอ. ต้นแบบดีเด่น ระดับทอง ของคลังน้ำมันอยุธยา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
   รางวัล สปก.คปอ. ต้นแบบดีเด่น ระดับทอง ของคลังน้ำมันพระประแดงและแม่กลอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  กรกฎาคม
  • เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สะอาด (Upstream Project for Hygiere and Value Added Products หรือ โครงการ UHV) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559
  • บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจังหวัดระยอง ออกหน่วยทำขาเทียม ให้กับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง กว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอง 12 สิงหาคม 2559
  • คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best CEO -IAA Awards for Listed Companies 2015/2016- กลุ่มทรัพยากรจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA: Investment Analysis Association)
  • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 (The Minister’s Industry Award 2016) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงงานแปรสภาพคอมเดนเสทเรสซิดิว (ADU1, NTU) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต และโรงงานบีทีเอ็กซ์ (BTX) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทจัดการพลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  สิงหาคม
  • บริษัทฯ รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 เพื่อจัดโครงสร้างการบริหารภายในและลดต้นทุนการดำเนินงาน
  • รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการนำร่อง ภายใต้โครงการ “จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ green supply chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก”
  • รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับทองแดงติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในนามคลังน้ำมันไออาร์พีซีอยุธยาและคลังน้ำมันไออาร์พีซีพระประแดง จากกระทรวงแรงงาน
  กันยายน
  • บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก DJSI: Emerging Markets ในกลุ่ม Oil & Gas Refining & Marketing
  • บริษัทฯ ร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และร่วมเสวนาเปิดมุมมองในการเรียนอาชีวศึกษาที่สามารถสร้างอนาคตให้กับทั้งตัวผู้เรียนและประเทศชาติรวมทั้งเผยความคืบหน้าของความร่วมมือในการดำเนินงานยกระดับคุณภาพวิชาชีพด้านต่าง ๆ ในงานเปิดตัวโครงการ “Excellent Model School”
  • บริษัทฯ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออร์พีซี จ.ระยอง ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2559 ตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของไออร์พีซี ในการบริหารงานบนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ โปร่งใสภายใต้หลักธรรมมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • ลงนามในสัญญา “Krungsri e-Payment Service” สำหรับการซื้อสินค้าปิโตรเลียมผ่านระบบ IRON ซึ่งเป็นบริการรับชำระเงินจากลูกค้า โดยผ่านระบบ e-Payment
  ตุลาคม
  • รับรางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory” จำนวน 11 โรงงานจากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • รางวัล Golden peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2016 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย
  ธันวาคม
  • ลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาชั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน หรือ IPEC” ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีและกลุ่ม ปตท. 5 บริษัท ได้แก่ บมจ. ปตท. บมจ.ไทยออยล์ บมจ.ไออร์พีซี บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.โกลบอบเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ เพื่อยกระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีโออาร์พีซี
  • รับโล่รางวัล EIT-CSR Awards 2016 ประเภทดีเด่น ในโครงการส่งเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ (EIT-CSR Awards 2016) จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
  • ลงนามในสัญญางาน Spent Caustic Treatment Unit for RDCC Plant ร่วมกับบริษัท พลัสเอ็กซโลเรชั่น จำกัด
  • รางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016) ระดับดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ PCC Rokita SA (PCCR) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้กับ บริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ในสัดส่วนร้อยละ 25 มูลค่าของรายการรวมเป็นเงินประมาณ 80 ล้านบาท
  • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “Excellent Model School” หรือ “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ” ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 46 แห่ง กับ 14 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศ
  • รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2559 (NACC Integrity Awards) เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.
  • ลงนามสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending) กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น SET Sustainability Awards 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รางวัล Thailand Sustainability investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทฯ ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
  • รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Best Investor Rotations Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2558

  บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI เป็นปีที่ 2 การเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์อย่างต่อเนื่องคือบทพสูจน์ระดับสากลที่สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน มีแนวทางการดำเนินธุรกิจผ่านความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมศักยภาพและความพร้อมของบริษัทฯ ในวันนี้จะทำให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และโครงการ EVEREST จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่ท้าทายและส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างแน่นอน

  ไตรมาสที่ 1
  • ลงนามร่วมทุนกับ บริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเน้นตลาดภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
  • จัดพิมพ์คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
  • ร่วมกับ บริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด เปิดตัวกระเป๋าเดินทางที่ทำจากเม็ดพลาสติก Green ABS ครั้งแรกของโลกภายใต้แบรนด์ “คาจิโอนิ (CAGGIONI)”
  • เริ่มใช้หลักปฏิบัติทางธุรกิจในการส่งเสริมสิทธิเด็กตามแนวทางของ UNICEF
  ไตรมาสที่ 2
  • เริ่มโครงการปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมันเพื่่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตลดต้นทุน และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • ร่วมกับ บริษัท วันเดอร์เวิร์ล โปรดักส์ จำกัด เปิดตัวของเล่นพลาสติกผสมไม้ “Wood Plastic Composite”
  • ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “TrixTrack”
  • เริ่มดำเนินโครงการ IRPC Cubic Academy
  ไตรมาสที่ 3
  • บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI ประเภท Emergin Markets 2015 ในกลุ่ม Oli & Gas Industry ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโรงเรียนกำเนิดวิทยาและสถาบันวิทยสิริเมธีซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับกลุ่ม ปตท. จัดตั้งขึ้้นเพื่อเป็นสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้านวิทยาศษสตร์
  ไตรมาสที่ 4
  • เปิดตัวโครงการ "EVEREST" พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  • โครงการ Upstream Project for Hygiene and Value Added Product (UHV) ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ในช่วงงาน ทดสอบเดินเครื่อง
  • ร่วมกับกรมศิลปากรบูรณะวัดขรัวตาเพชรในคลังน้ำมันอยุธยา
 • ปี 2557

  มกราคม
  • ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) สำหรับปี 2557 ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
  พฤษภาคม
  • ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วงเงิน 15,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือชำระคืนหนี้เดิม หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ A-(tha)
  เมษายน
  • รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014: Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ฮ่องกง จากการเปิดเผยข้อมูลกับนักลงทุนอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย
  มิถุนายน
  • ลงนามต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending) กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานของบริษัทฯ ตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง ที่หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตา (หน่วย VGOHT: Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit) เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยแครกเกอร์นำไปผลิตเป็นสารโพรพิลีนเป็นหลัก ส่งผลให้หน่วย VGOHT ที่เกิดเพลิงไหม้และหน่วยผลิตใกล้เคียงต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว
  สิงหาคม
  • พิธีเปิดโรงงานนาโนเคมิคัล ด้วยกำลังการผลิต 14 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์แรกของโรงงานเป็นผงสารเคมีที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่าร้อยละ 99
  • ขยายกำลังการผลิตโรงงานผสมน้ำมันหล่อลื่นที่คลังน้ำมันพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จาก 3 ล้านลิตรต่อเดือน เป็น 6 ล้านลิตรต่อเดือน เพื่อรองรับกับความต้องการที่ปรับตัวสูงขึ้น
  กันยายน
  • ลงนามบันทึกข้อตกลงยุติข้อพิพาททั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มเลี่ยวไพรัตน์ ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ธันวาคม
  • ลงนามต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending) กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ โดยถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน เพื่อร่วมพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลียูริเทน
 • ปี 2556

  มีนาคม
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “Corporate Governance Asia Recognition Awards 2013: Best Investor Relations by Company” จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ฮ่องกง จากการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย
  • บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2013 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Business+ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะองค์กรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
  มิถุนายน
  • จัดตั้งบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตไอน้ำและไฟฟ้า
  กันยายน
  • บริษัทฯ ได้รับ 3 รางวัล จากการประกวด Thailand Energy Awards 2013 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน คือ รางวัลดีเด่นประเภททีมงานด้านการจัดการพลังงาน รางวัลดีเด่นประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังโรงงานควบคุม และรางวัลชมเชยด้านพลังงานสร้างสรรค์
  ตุลาคม
  • นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทดแทนนายอธิคม เติบศิริ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
  พฤศจิกายน
  • ขายที่ดินเปล่าซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 3,312 ไร่ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของบริษัทฯ
  ธันวาคม
  • ขายหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 51 ให้แก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (GPSC) เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
  • ร่วมลงนามในสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing & Lending) กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อบริหารจัดการสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ปี 2555

  มกราคม
  • จัดหาวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการลงทุนในสกุลเงินบาทเพิ่มจากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน 3,700 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนโครงการลงทุนและการดำเนินธุรกิจ มีระยะเวลาเบิกถอนนานถึงสิ้นปี 2555 ครบกำหนดชำระคืนปี 2563 ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท
  • จัดหาเงินกู้ระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จากสถาบันการเงินต่างประเทศ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการลงทุน ครบกำหนดชำระคืนปี 2563 และจัดหาเงินทุนหมุนเวียนระยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จากสถาบันการเงินต่างประเทศ 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการธุรกิจมีระยะเวลาเบิกถอนนานถึงสิ้นปี 2561 ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ
  กุมภาพันธ์
  • ติดตั้งระบบ Power Management System (PMS) เพื่อบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงานให้เกิดเสถียรภาพและความต่อเนื่องในการผลิตโดยรวมสูงสุด
  • ประสบความสำเร็จในโครงการปรับปรุงหน่วยผลิตน้ำมันเบนซินเดิม Gasoline Hydrogenation Unit (GHU) เพื่อผลิตน้ำมันเบนซิน Euro IV ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และข้อกำหนดจากกระทรวงพลังงาน
  มีนาคม
  • โครงการพัฒนาธุรกิจการให้บริการงานกลุ่ม I’M ACE จัดส่งวิศวกรเข้าร่วมทำงานด้านวิศวกรรมกับบริษัทซัมซุงที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  เมษายน
  • ออกแบบสำรวจสุขภาพองค์กร ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการประเมินและปรับปรุงสุขภาพองค์กรในทุกมิติ นำมาสู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  พฤษภาคม
  • ร่วมมือทางวิชาการระดับโลกกับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้าน High Performance Polymer ให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงออกสู่ท้องตลาด
  • ส่งมอบคอมพาวน์โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เกรดท่อป้องกันหอยสองฝาเจาะทำลายท่อ(Marine Pipe Grade) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกให้กับบริษัท ไทยเอเซีย พีอีไพพ์ จำกัด ผู้ผลิตท่อในโครงการงานวางท่อส่งน้ำเค็ม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
  • ลงนามกับกรมโรงงานอุตหสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ซึ่งได้รับเลือกจากกรมโรงงานให้เป็นต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ
  • ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท อูเบะเคมีคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 5,300 ล้านบาท
  มิถุนายน
  • ลงนามในบันทึกข้อตกลงการศึกษาโอกาสซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโรงผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)
  กรกฎาคม
  • โครงการเพิ่มสินค้าเกรดพิเศษในน้ำมันหล่อลื่นกลุ่ม 1 (Lube Group I Specialty Products Focus ) ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ำมันยาง TDAE RAE และน้ำมันหล่อลื่นเกรด Bright Stock แล้วเสร็จและเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์
  • ลงนามกับ GE พัฒนาศักยภาพงานบำรุงรักษา Gas Turbine โรงผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าร่วม และ พัฒนาการใช้สารยับยั้งปฏิกิริยา หรือ Inhibitor ใน EBSM Plant
  สิงหาคม
  • เสนอขายหุ้นกู้ในประเทศให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป จำนวน 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นอายุ 3 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท และอายุ 6 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและรองรับการลงทุนในโครงการฟีนิกซ์
  กันยายน
  • เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ POLIMAXX BANBAX เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่ผสมสารยับยั้งแบคทีเรียเข้าไปในเนื้อพลาสติก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z 2801 (Japanese Industrial Standards)
  • พัฒนาเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์(e-Nose) เพื่อวิเคราะห์มลภาวะด้านกลิ่นของเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี
  • ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาศักยภาพของสบู่ดำในการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพในพื้นที่จังหวัดระยอง
  ตุลาคม
  • โครงการผลิต Propylene (PRP) ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ด้วยกำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการของ Downstream Plant ที่มีมากกว่ากำลังการผลิต Propylene ในปัจจุบัน
  • ลงนามกับ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ Ethanol ที่คลังน้ำมันไออาร์พีซี พระประแดง เพื่อจัดเก็บและเป็นจุดกระจายสินค้า
  พฤศจิกายน
  • สร้างหอชมวิวศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลนของจังหวัดระยอง
  ธันวาคม
  • ลงนามซื้อขายที่ดินเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี โซน 4 กับ บริษัท ไทยเคียววะ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์และเวชสำอางรายใหญ่ ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมสะอาดตามหลักเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 • ปี 2554

  มกราคม
  • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถในการแข่งขัน
  เมษายน
  • เปิดตัวเครื่องหมายการค้า “POLIMAXX” เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับทุกผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของบริษัทฯ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
  • เปิดตัวระบบ IRPC Intelligent Port Service หรือ iPort สำหรับให้บริการท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสามารถรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ และ PDA เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของลูกค้า
  มิถุนายน
  • เข้าร่วมโครงการจำหน่ายน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ยูโร 4 ในพื้นที่จังหวัดระยอง ก่อนการบังคับใช้ตามกฎหมาย เพื่อลดมลภาวะในพื้นที่จังหวัดระยอง
  กรกฎาคม
  • ลงนามบันทึกความร่วมมือทางการค้าร่วมกับบริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด ในการนำเม็ดพลาสติก “POLIMAXX Green ABS” ที่ผลิตจากการนำยางธรรมชาติมาทดแทนบิวทาไดอีนบางส่วน นำไปผลิตพัดลม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
  สิงหาคม
  • โครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วมดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 220 เมกะวัตต์ และปริมาณไอน้ำ 420 ตันต่อชั่วโมง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง แทนการใช้งานหม้อน้ำที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง ช่วยลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศได้ถึง 400,000 ตันต่อปี
  • เปิดดำเนินการคลังน้ำมันสาขาแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและบริการสำหรับลูกค้าในเขตภาคตะวันตก และภาคใต้ตอนบน
  ตุลาคม
  • คุณอธิคม เติบศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 แทน ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
  ธันวาคม
  • ลงนามความร่วมมือนวัตกรรมทางการเงินด้านการประกันความเสี่ยงสำหรับการส่งออกสินค้า “IRPC Global Export Insured” กับธนาคารกสิกรไทย โดยบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครองการชำระเงินค่าสินค้าเต็มมูลค่าสูงสุด ร้อยละ 100 ของมูลค่าการส่งออก เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก
 • ปี 2553

   
  • ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตีนิก หรือ Green ABS นับเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่นำยางธรรมชาติมาทดแทนยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติก ABS
  • รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานจากโครงการ Thailand Energy Award 2010 และ รางวัลผู้นำสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการ Ecomagination Leader Award 2010
  • เปิดตัวนวัตกรรมกลุ่มน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract) และ RAE (Residue Aromatic Extract) น้ำมันยางที่ลดสารก่อมะเร็ง ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยางรถยนต์
  • เปิดตัว 7 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสายโพลีโอเลฟินส์์ ภายใต้แนวคิด “Next Generation Polyolefin for Better Life” ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์์ โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
  • โครงการผลิตพลังไอน้ำและไฟฟ้าร่วม ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (Power Syncchronization) อย่างเป็นทางการ 1 หน่วยการผลิต จากจำนวนทั้งหมด 6 หน่วยการผลิต
 • ปี 2552

  มกราคม
  • ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐซึ่งสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551
  • ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวจำนวน 10,000 ล้านบาท กับสถาบันการเงินในประเทศ5 แห่ง เพื่อใช้สำหรับโครงการลงทุน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และ CCM 2) โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE Pipe Grade 3) โครงการพลังความร้อนร่วมไฟฟ้าและไอน้ำ 4) โครงการขยายกำลังการผลิตโพรพิลีน 5) โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และ SAN
 • ปี 2551

  มีนาคม
  • ซื้อคืนหุ้นกู้ในประเทศของบริษัทฯ จำนวน 360,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 360 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการกระแสเงินสดและลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
  เมษายน
  • บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทขนาดใหญ่อันดับที่ 1,434 จาก 2,000 บริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก โดยนิตยสารการเงินชั้นนำฟอร์บส์ (Forbs Global)
  มิถุนายน
  • บริษัทฯ ได้รับการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับเครดิต Moody's ผลการจัดอันดับอยู่ในระดับเดิม คือ Baa3
  กรกฎาคม
  • เริ่มใช้งานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP Go-Live) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรและฐานข้อมูลขององค์กรซึ่งเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครอบคลุม ทุกกลุ่มธุรกิจขององค์กร
  สิงหาคม
  • ซื้อหุ้นบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 คิดเป็นมูลค่า 58.32 ล้านบาท เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  ตุลาคม
  • บริษัทฯ ได้รับการประกาศจาก "Platts" ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน ให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านการประกอบธุรกิจพลังงานอันดับที่ 175 ของโลก จาก 250 อันดับ และได้รับการจัดอันดับที่ 17 ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจการกลั่นใน เอเชีย และอันดับที่ 42 ของบริษัทที่มีผลประกอบการดีเด่นโดยรวมด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
  ธันวาคม
  • โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก ABS และ CCM เพิ่มขึ้น 21,000 ตันต่อปี และโครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก HDPE Pipe Grade เพิ่มขึ้น 40,000 ตัน ต่อปี ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2551 โดยเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1 ปี 2552
 • ปี 2550

  กุมภาพันธ์
  • เปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย 3 บริษัท ดังนี้
   1. บริษัท น้ำมัน ทีพีไอ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด
   2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าทีพีไอ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไออาร์พีซี พลังงาน จำกัด
   3. บริษัท ทีพีไอ โพลีออล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด
  • เปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยทางอ้อม 1 บริษัท ดังนี้
   1. บริษัท ทีพีไอ ซูมิกะ เอบีเอส จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำกัด
  พฤษภาคม
  • บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ International Credit Rating ระดับ Baa3 จาก Moody's และ BBB- จาก Standard & Poor's
  • ลงนามสัญญาจ้างบริษัท เชลล์โกลบอล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านเทคนิคเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจโรงกลั่น โรงงานปิโตรเคมีของบริษัทฯ
  • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 ขายตราสารหนี้ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเหรียญสหรัฐ จำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.375 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560
  • เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น (Bridge Loan) จำนวน 503 ล้านเหรียญ ด้วยเงินจากการขายตราสารหนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และเงินสดจากการดำเนินงาน ทำให้หนี้เงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือเพียง 302 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งหนี้นี้มีกำหนดชำระในวันที่ 29 กันยายน 2550
  มิถุนายน
  • ชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น (Bridge Loan) คงเหลือทั้งหมดจำนวนประมาณเทียบเท่า 302 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยเงินสดจากการดำเนินงาน
  • บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กลุ่มพนักงานปัจจุบันตามโครงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับพนักงาน (โครงการ ESOP) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550
  กรกฎาคม
  • ขายตราสารหนี้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวนรวม 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
   1. ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2557 จำนวน 7,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 7,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.05 ต่อปี
   2. ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2560 จำนวน 3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.29 ต่อปี
  สิงหาคม
  • เปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย บริษัท ระยอง ทีพีไอ เซอร์วิส จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไออาร์พีซี เซอร์วิส จำกัด
  กันยายน
  • จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กลุ่มอดีตพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีการฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 จำนวนประมาณ 67 ล้านหน่วย โดยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรเมื่อรวมกับส่วนที่จัดสรรให้แก่กลุ่มพนักงานปัจจุบัน รวมกันแล้วไม่เกิน 975 ล้านหน่วย
  • ได้รับการประกาศจาก Platts ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน ให้ไออาร์พีซีเป็นบริษัทฯ ชั้นนำด้านการประกอบธุรกิจพลังงานอันดับที่ 231 ของโลกจาก 250 อันดับ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับ Fastest Growing Asian Energy Companies 2007 ในอันดับที่ 10 อีกด้วย
  • เปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย บริษัท เทคโนโลยี ทีพีไอ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด
 • ปี 2549

  เมษายน
  • ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด, บมจ.ทีพีไอ อะโรเมติกส์, บริษัท น้ำมัน ทีพีไอ จำกัด, บริษัท ทีพีไอ โพลีออล จำกัด, บริษัท อุตสาหกรรมโพลียูรีเทนไทย จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าทีพีไอ จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549
  • จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 เพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ลาออก เสียชีวิต หรือออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมให้กรรมการของบริษัทฯ มีไม่เกิน 25 คน
  กรกฎาคม
  • คณะกรรมการบริษัทมีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2549 อนุมัติให้บริษัทฯ กู้เงินระยะสั้น (Bridge Loan) เพื่อชำระหนี้ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้ทางการเงิน
  กันยายน
  • บริษัทฯ ชำระคืนหนี้ตามแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทางการเงิน จำนวนรวมเทียบเท่า 965 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเงินกู้ Bridge Loan จำนวนเทียบเท่า 805 ล้านเหรียญสหรัฐ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวนเทียบเท่า 160 ล้านเหรียญสหรัฐ
  ตุลาคม
  • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 มีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  พฤศจิกายน
  • เปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก “TPI” เป็น “IRPC” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549
 • ปี 2548

  มกราคม
  • กระทรวงการคลังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในหลักการและเงื่อนไขการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทฯ ตามแผนฟื้นฟูกิจการกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง และธนาคารออมสิน
  มีนาคม
  • ดำเนินการลดทุนและเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 81,000,000,000 บาท เป็น 78,489,112,110 บาท แบ่งเป็น 7,848,911,211 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
  เมษายน
  • จดทะเบียนลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 และนำไปล้างขาดทุนสะสม
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 11,651,088,789 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 7,848,911,211 หุ้น เป็น 19,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548
  มิถุนายน
  • ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 อนุญาตให้ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร และนายอารีย์ วงศ์อารยะ บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้ทำหน้าที่ผู้บริหารแผนเพิ่มเติม
  กรกฎาคม
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 975,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 19,500,000,000 หุ้น เป็น 20,475,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 เพื่อรองรับโครงการออกหลักทรัพย์แก่พนักงาน (ESOP)
  พฤศจิกายน
  • ศาลล้มละลายได้มีคำสั่งลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 48 เห็นชอบกับคำร้องของผู้บริหารแผนในเรื่องการขอขยายกำหนดระยะเวลาการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และคำร้องขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ได้ขายหุ้น บมจ.ทีพีไอ โพลีน ทั้งหมด จำนวน 249,007,294 หุ้น ให้กับเจ้าหนี้ ตามการใช้สิทธิ Right of First Refusal ของเจ้าหนี้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนหุ้น บมจ.ทีพีไอ โพลีนให้กับเจ้าหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลให้บริษัทฯ ชำระหนี้เสร็จสิ้นเป็นจำนวนเท่ากับ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ
  ธันวาคม
  • ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายหุ้น ได้แก่ กลุ่มผู้ร่วมลงทุนหลัก ผู้ซื้อเพื่อกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ซื้อเพื่อกระจายหุ้นให้แก่เจ้าหนี้ ได้ชำระเงินค่าหุ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 48 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวน 19,500 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548
  • เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ นำเงินที่ได้รับจากการขายส่วนทุนตามแผนทั้งจำนวนมาชำระคืนหนี้ เป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหนี้ที่ลดลงจำนวนมาก