ข้อมูลบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมี ครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงกลั่นน้ำมันและโรงงานปิโตรเคมีของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า สรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

ธุรกิจปิโตรเลียม

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจกลั่นน ้ำมัน โดยโรงกลั่นน ้ำมันของบริษัทฯ มีก ำลังการผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวันประกอบด้วย ADU 1 และ ADU 2 กำลังการผลิต 65,000 และ150,000 บาร์เรล ต่อวัน ตามล ำดับ จัดอยู่ในอันดับ 3 ของก ำลังการกลั่นน ้ำมันในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิด ประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟทา น้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเตานอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงงานผลิต น ้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil Group I) กำลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี และยางมะตอยขนาดก ำลังการผลิต 600,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นก ำลังการผลิตสูงสุดของประเทศ

นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบในการผลิตยางล้อรถและยางสังเคราะห์ (Rubber Process Oil) ที่เป็นที่ยอมรับและรับรองด้านคุณภาพในระดับสากล ภายใต้แบรนด์ Terramaxx

ธุรกิจปิโตรเคมี

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์ โดยมีก ำลังการผลิต 1,221,000 และ 367,000 ตันต่อปี ตามล ำดับ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบส ำหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลาย ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP และ Polyol) ด้วยก ำลังการผลิต 940,000 ตันต่อปี และเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, EPS, PS) ด้วยก ำลังการผลิต 334,000 ตันต่อปี เพื่อจ ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกส ำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ POLIMAXX

นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมียังมุ่งเน้นการก้าวไปข้างหน้าปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่สากล ด้วยการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทฯ จากการวิจัยทั้งในกลุ่มสไตรีนิคส์ ได้แก่ Green ABS, ABS Powder, Impact Modifier-MBS, Antidripping Additive, Anti-bacteria และกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ได้แก่ UHMW-PE, Polyolefins Catalyst, Baby Bottle Polypropylene, Antimicrobial Compound เป็นต้น

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เป็นการให้บริการระบบไฟฟ้า ไอน ้ำ และสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่าง ๆ รวมถึงการขาย การให้เช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม และที่ดินอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้ท ำการผลิต จ ำหน่าย และให้บริการระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังนี้

 1. ระบบไฟฟ้า (Electrical) 22 kv, 115 Kv. และระบบไอน้ำ (Steam) pressure 25, 45 Bar บริษัทฯ มีโรงงานผลิตไอน ้ำและไฟฟ้าร่วม (Combine Heat and Power) ซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน (Power Plant) กำลังการผลิตไฟฟ้า 328 MW. รวมถึงมีศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าและไอน ้ำ (Energy Dispatch Center) เพื่อท ำหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและไอน้ ำให้มีเสถียรภาพสูงสุดและระบบสายส่งแบบ Loop Line เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบการใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการหยุดซ่อมบ ำรุง ส่งผลให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 1,700 วัน (ตั้งแต่ 19 เมษายน 2012-ปัจจุบัน) โดยไม่เกิดไฟฟ้าดับ (Zero Blackout)
 2. ระบบน้ำ (Filtered Water น้ำอุตสาหกรรม, Demineralized Water น้ำปราศจากแร่ธาตุ, Cooling Water น้ำหล่อเย็น, Raw Water น้ำดิบ, Fire Fighting Waterน้ำดับเพลิง) เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้รับโควต้าน ้ำดิบจากกรมชลประทาน รวมถึงการมีบ่อน ้ำส ำรองภายใน ปริมาณ 5 ล้านลูกบาศ์กเมตร และมีโรงกรองน ้ำ จ ำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านค่าย และเขตประกอบการ ไออาร์พีซีเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมโดยตอบสนองความต้องการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 3. ระบบลม (Nitrogen, Instrument Air, Plant Air) เพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีหน่วยผลิตเป็นของตัวเองรวมถึงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ผลิตชั้นน ำในอุตสาหกรรมระบบลมโดยตรง
 4. ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) เป็นระบบ Membrane Bioreactor Plus Activated Carbon Adsorption (MBR Plus AC) ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการบ ำบัดสูง มีเสถียรภาพในการเดินระบบ โดยน้ ำทิ้งที่ผ่านการบ ำบัดแล้วมีจึงคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม ่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ เป็นธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นท่าเรือน ้ำลึก ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกที่อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ ำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลว ด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย โดยมีถังเก็บผลิตภัณฑ์ตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ คลังน ้ำมันระยองคลังน ้ำมันพระประแดง คลังน ้ำมันอยุธยา และคลังน ้ำมันชุมพร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

 • ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป หรือ Bulk & Container Terminal (BCT) ตัวท่ามีความยาว 900 เมตร และความกว้าง 44 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 6 ท่า สามารถรับเรือล ำเลียงได้ตั้งแต่ขนาด 800 ตัน จนถึงขนาด 150,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าทั่วไป เช่น เหล็ก กะลาปาล์ม ถ่านหิน แกรนิต ทราย ปุ๋ย และสินค้าโครงสร้าง เป็นต้น โดยปัจจุบันมีปริมาณสินค้าผ่านท่ากว่า 2 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือสินค้ามากกว่า 260 ล ำต่อปี
 • ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว หรือ Liquid & Chemical Terminal (LCT) ตัวท่ามีความยาวประมาณ 1,623 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด 1,000-250,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือสินค้ามากกว่า 2,100 ล ำต่อปี

บริษัทฯ มีบริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ โดยมีถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวกว่า 300 ถัง สามารถรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ได้ถึง 2.9 ล้านตัน เพื่อรองรับการจัดจ ำหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ำมันของบริษัทฯ และให้บริการแก่บุคคลภายนอก บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมาตรฐานสากล โดยมีคลังน ้ำมัน 4 แห่ง กระจายไปตามภูมิภาค ได้แก่ คลังน้ ำมันระยอง คลังน้ ำมันพระประแดง คลังน้ ำมันอยุธยาและคลังน ้ำมันชุมพร นอกจากนี้ คลังน ้ำมันแต่ละแห่งยังมีท่าเทียบเรือเพื่อให้บริการขนถ่ายสินค้าซึ่งจะช่วยให้การด ำเนินงานและการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่ง

ธุรกิจ IRPC Solutions Provider

เป็นธุรกิจการให้บริการสนับสนุนกิจการของนักลงทุนที่มาลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูงและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้กิจการของนักลงทุนเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความได้เปรียบในด้านของความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการให้บริการ โดยแบ่งประเภทบริการได้ดังนี้

 • Maintenance Services ให้บริการบำรุงรักษาโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ความช ำนาญ และความเชี่ยวชาญ ส ำหรับธุรกิจปิโตรเคมี โรงกลั่นน ้ำมัน โรงไฟฟ้า และสถานประกอบการอื่น ๆ ประกอบด้วย
  งานบ ำรุงรักษาโรงงาน งานบ ำรุงรักษาเครื่องกล งานบ ำรุงรักษาเครื่องมือวัด งานบ ำรุงรักษาไฟฟ้า และงานตรวจสอบทางวิศวกรรม
 • Analytical Lab Services ห้องปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานโดยอ้างอิงวิธีทดสอบมาตรฐานที่เป็นสากล เช่น ASTM, ISO, DIN, JIS, AWWA เป็นต้น โดยมีระบบการประกันคุณภาพการทดสอบให้มีความถูกต้องแม่นย ำและน่าเชื่อถือ มีเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย ควมคุมการท ำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และได้รับการรับรองตามระบบ ISO/IEC 17025, ISO 9001, ISO 14001, และ OHSAS 18001 นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Calibration Services ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ศูนย์มาตรวิทยา (IRPC Metrology Center) ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 17025 เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงด้านการสอบเทียบปฏิบัติงานโดยมีขั้นตอนและวิธีการสอบเทียบตามมาตรฐานสากล และออกใบรับรองพร้อมรายงานการสอบเทียบให้แก่เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นซึ่งสามารถสอบย้อนกลับสู่มาตรฐานแห่งชาติได้
 • ICT Services ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมให้ค ำปรึกษาในการจัดวางระบบแก่ ธุรกิจทุกภาคส่วน ลักษณะงานที่ให้บริการประกอบด้วย ICT Infrastructure Service Data Center Service ERP/SAP Consultant & Service และ ICT Training Center
 • Engineering Services ให้บริการงานวิศวกรรมประกอบด้วย Engineering Design Planning and Estimating Project Controls Project Procurement Documentation and Reports และ Project Management
 • Logistics Services ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ Transportations, Warehousing & Distribution Centre, และ Custom Clearance
 • IRPC Safety Standard Center (ISSC Services) ศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยไออาร์พีซี ให้บริการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • Truck Scale Services ให้บริการชั่งน้ำหนักรถขนส่งด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีฯ
 • Materials and Corrosion Center (MCC Service) ให้บริการด้านงานโลหะวิทยาด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยลักษณะงานที่ให้บริการ ได้แก่ Failure Investigation Materials and Corrosion Consultancy Services Plant Corrosion Survey and Assessment Corrosion Monitoring System Corrosion Testing และ Technical Support Service Packages

บริษัทฯ มีบริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ โดยมีถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวกว่า 300 ถัง สามารถรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ได้ถึง 2.9 ล้านตัน เพื่อรองรับการจัดจ ำหน่ายผลิตภัณฑ์น ้ำมันของบริษัทฯ และให้บริการแก่บุคคลภายนอก บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมาตรฐานสากล โดยมีคลังน ้ำมัน 4 แห่ง กระจายไปตามภูมิภาค ได้แก่ คลังน้ ำมันระยอง คลังน้ ำมันพระประแดง คลังน้ ำมันอยุธยาและคลังน ้ำมันชุมพร นอกจากนี้ คลังน ้ำมันแต่ละแห่งยังมีท่าเทียบเรือเพื่อให้บริการขนถ่ายสินค้าซึ่งจะช่วยให้การด ำเนินงานและการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่ง

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดินที่มีศักยภาพ ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นโครงการเชิงนิเวศ ทั้งที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและที่ดินที่มีศักยภาพสนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development: EEC) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ โดยแยกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม: เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไออาร์พีซี อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง โครงการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ในปัจจุบันนั้น เป็นโครงการที่เพียบพร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่าง ๆ โดยมุ่งเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมระบบนิเวศและห่วงโซ่การผลิตวัสดุหรือผลิตภัณฑ์จากต้นน ้ำที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมโรงกลั่นและปิโตรเคมีครบวงจร สู่ปิโตรเคมีขั้นปลายและอุตสาหกรรมขั้นปลายโดยตรง (Direct Downstream) อันเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมสมัยใหม่และรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
 2. โครงการนิคมอุตสาหกรรม: นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) อ ำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ร่วมด ำเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Next-generation Automotive) และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) เป็นต้น
 3. ที่ดินอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ: ที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในพื้นที่ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 2,200 ไร่ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม และพัฒนาเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมรองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาท่าเรือน ้ำลึกและโรงไฟฟ้าของภาครัฐ รวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดระยองจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล ำพูน ที่มีขนาดเล็ก จะมีแผนในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ ขาย หรือให้เช่าท ำการเกษตรอาคารพาณิชย์ โครงการจัดสรร และการบริหารจัดการเพื่อรองรับด้านภาษีที่ดินต่อไป