ข้อมูลบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมีของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า

ธุรกิจปิโตรเลียม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกลั่นน้ำมัน โดยโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม 215,000 บาร์เรลต่อวัน ประกอบด้วย ADU 1 และ ADU 2 กำลังการผลิต 65,000 และ 150,000 บาร์เรลต่อวันตามลำดับ จัดอยู่ในอันดับ 3 ของกำลังการกลั่นน้ำมันในประเทศ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิดประกอบด้วย

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟทา น้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเตา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil Group I) กำลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี และยางมะตอยขนาดกำลังการผลิต 600,000 ตันต่อปี ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุดภายในประเทศ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบในการผลิตยางล้อรถและยางสังเคราะห์ (Rubber Process Oil) ที่เป็นที่ยอมรับและรับรองด้านคุณภาพในระดับสากลภายใต้แบรนด์ Terramaxx อีกด้วย

ธุรกิจปิโตรเคมี

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์ โดยมีกำลังการผลิต 1,221,000 และ 367,000 ตันต่อปี ตามลำดับ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลาย ประกอบด้วย เม็ดพลาสติก กลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP) กำลังการผลิต 615,000 ตันต่อปี และเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, EPS, PS) กำลังการผลิต 334,000 ตันต่อปี เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกสำเร็จรูปชนิดต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้แบรนด์ POLIMAXX

นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมียังมุ่งเน้นการก้าวไปข้างหน้าปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสู่สากล ด้วยการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทฯ จากการวิจัยทั้งในกลุ่มสไตรีนิคส์ ได้แก่ Green ABS, ABS Powder, Impact modifier-MBS, Antidripping Additive, Anti-Bacteria และกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ได้แก่ UHMW-PE, Polyolefins Catalyst, Baby Bottle Polypropylene, Antimicrobial Compound เป็นต้น

ธุรกิจสนับสนุนอื่น ๆ

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

บริษัทฯ ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่างๆ โดยทำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ อุตสาหกรรม ระบบลม และให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมถึงการบริการทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตามมาตรฐานเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงการคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเคียงคู่ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ทำการผลิตจำหน่าย และให้บริการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่

  1. ระบบไฟฟ้า (Electrical)
  2. ระบบไอน้ำ (Steam)
  3. ระบบน้ำ (Filtered Water, Demineralized Water, Cooling Water, Raw Water, Fire Fighting Water)
  4. ระบบลม (Nitrogen, Instrument Air, Plant Air)
  5. ระบบกำจัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment)

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

ธุรกิจท่าเรือและคลังน้ำมัน เป็นธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลธุรกิจท่าเรือและคลังน้ำมัน ประกอบด้วย

  • ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป หรือ Bulk & Container Terminal (BCT) ตัวท่ามีความยาว 900 เมตร และความกว้าง 44 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 6 ท่า สามารถรับเรือลำเลียงได้ตั้งแต่ขนาด 800-150,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าทั่วไปเช่น เหล็ก กะลาปาล์ม ถ่านหิน สินแร่ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีปริมาณสินค้าผ่านท่ากว่า 2 ล้านตันต่อปี
  • ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว หรือ Liquid & Chemical Terminal (LCT) ตัวท่ามีความยาวประมาณ 1,623 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรองรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด 1,000-250,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือมากกว่า 2,000 ลำต่อปี

บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวกว่า 300 ถัง สามารถรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ถึง 2.9 ล้านตัน เพื่อรองรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันของบริษัทฯ และให้บริการแก่บุคคลภายนอกบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การบริการมีความเป็นมาตรฐานสากลโดยมีคลังน้ำมัน 4 แห่ง กระจายไปตามภูมิภาค ได้แก่ คลังน้ำมันระยอง คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา และคลังน้ำมันชุมพร นอกจากนี้ คลังน้ำมันแต่ละแห่งยังมีท่าเทียบเรือเพื่อให้บริการขนถ่ายสินค้าซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานและการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่ง

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน

ธุรกิจบริหารจัดการที่ดินที่มีศักยภาพซึ่งมีทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นโครงการเชิงนิเวศ ทั้งนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และที่ดินที่มีศักยภาพ ซึ่งโครงการเพียบพร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบสาธารณูปการต่างๆ ที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ร่วมดำเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) สำหรับให้บริการแก่นักลงทุนที่สนใจทั้งไทยและต่างชาติ พร้อมรองรับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และลูกค้าจากภายนอก ประกอบด้วย

  1. โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม: เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไออาร์พีซี อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  2. โครงการนิคมอุตสาหกรรม: นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
  3. ที่ดินที่มีศักยภาพ: ที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และที่ดินอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

ตลอดจนการให้บริการ IRPC Solution Provider ที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ให้บริการสนับสนุนกิจการของนักลงทุนที่มาลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซีด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้กิจการของนักลงทุนเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ การให้บริการประกอบไปด้วย บริการงานบำรุงรักษา บริการงานวิศวกรรม บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการงานทดสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ บริการงานสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือวัด บริการงานด้านโลหะวิทยา บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า บริการชั่งน้ำหนักรถขนส่ง และบริการฝึกอบรมตามมาตรฐานความปลอดภัย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีความได้เปรียบจากตำแหน่งที่ตั้งของโครงการซึ่งอยู่ภายในเขตประกอบการของบริษัทฯ เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความได้เปรียบในด้านของความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการให้บริการ