ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2558 2559 2560
ฐานะการเงิน      
สินทรัพย์หมุนเวียน 35,984 39,848 47,583
สินทรัพย์รวม 163,174 172,378 184,544
หนี้สินหมุนเวียน 36,210 52,429 49,365
รวมหนี้สิน 87,296 91,373 96,894
ส่วนของผู้ถือหุ้น 75,878 81,005 87,650
ทุนจดทะเบียน 20,475 20,475 20,475
ทุนชำระแล้ว 20,434 20,434 20,434
ผลการดำเนินงาน      
รายได้จากการขาย (1) 214,172 185,041 214,101
รายได้จากการขายสุทธิ (2) 199,595 168,349 197,594
ต้นทุนขาย 197,913 164,900 192,946
กำไรขั้นต้น 16,258 20,140 21,155
EBITDA (3) 17,033 17,430 20,420
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 9,402 9,721 11,354
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย 7.95% 9.42% 9.54%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย 4.39% 5.25% 5.30%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.77% 5.79% 6.36%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 13.09% 12.41% 13.48%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.99 0.76 0.96
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (4) 0.66 0.75 0.65
อัตราการจ่ายเงินปันผล 48% 48% 52%
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.22 0.23 (5) 0.29
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.71 3.96 4.28
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.46 0.48 0.56

หมายเหตุ :

(1) รายได้จากการขาย ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม, ธุรกิจปิโตรเคมี, ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค, ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ
(2) รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมค่าภาษีสรรพสามิต), ธุรกิจปิโตรเคมี และ ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
(3) EBITDA หมายถึง กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
(4) หนี้สินสุทธิ หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หัก เงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
(5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เพื่อพิจารณา อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาทต่อหุ้น