ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2557 2558 2559
ฐานะการเงิน    
สินทรัพย์หมุนเวียน 44,142 35,984 39,848
สินทรัพย์รวม 162,798 163,174 172,378
หนี้สินหมุนเวียน 46,829 36,210 52,429
รวมหนี้สิน 94,894 87,296 91,373
ส่วนของผู้ถือหุ้น 67,904 75,878 81,005
ทุนจดทะเบียน 20,475 20,475 20,475
ทุนชำระแล้ว 20,434 20,434 20,434
ผลการดำเนินงาน      
รายได้จากการขาย (1) 281,589 214,172 185,041
รายได้จากการขายสุทธิ (2) 272,968 199,595 168,349
ต้นทุนขาย 287,930 197,913 164,900
กำไรขั้นต้น (6,341) 16,258 20,140
EBITDA (3) (1,402) 17,033 17,430
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (5,235) 9,402 9,721
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย N/A 7.95% 9.42%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย N/A 4.39% 5.25%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ N/A 5.77% 5.79%
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น N/A 13.09% 12.41%
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.94 0.99 0.76
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) (4) 0.87 0.66 0.75
อัตราการจ่ายเงินปันผล N/A 48% 48%
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.22 (5) 0.23
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.32 3.71 3.96
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.26) 0.46 0.48

หมายเหตุ :

(1) รายได้จากการขาย ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม, ธุรกิจปิโตรเคมี, ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค, ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่นๆ
(2) รายได้จากการขายสุทธิ ประกอบด้วย ธุรกิจปิโตรเลียม (ไม่รวมค่าภาษีสรรพสามิต), ธุรกิจปิโตรเคมี และ ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
(3) EBITDA หมายถึง กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
(4) หนี้สินสุทธิ หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หัก เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว
(5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 อนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ การอนุมัติเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป