ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน

  • วันที่ ลักษณะกิจกรรม รายละเอียด
 • 17 พฤษภาคม 2561 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2561
  เวลา 10:10 - 11:10 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 9 พฤษภาคม 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2561
 • 4 เมษายน 2561 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 • 7 มีนาคม 2561 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2560
  เวลา 10:10 - 11:10 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 19 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2560
 • 21 พฤศจิกายน 2560 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2560
  เวลา 10.10-11.10 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 9 พฤศจิกายน 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2560
 • 24 สิงหาคม 2560 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2560
  เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 11 สิงหาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2560
 • 16 พฤษภาคม 2560 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2560
  เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 12 พฤษภาคม 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2560
 • 4 เมษายน 2560 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  เวลา 09.30 นาฬิกา ณ Bangkok Convention Centre ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด
 • 23 - 26 มีนาคม 2560 กิจกรรมอื่นๆ SET in the City 2017
  เวลา 10:00 - 20:00 น. ณ Royal Paragon Hall
 • 2 มีนาคม 2560 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2559
  เวลา 11.20-12.35 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 XM วันปิดสมุดทะเบียน 02 มีนาคม 2560 วันที่ประชุม 04 เมษายน 2560 09:30 วาระการประชุม การจ่ายปันผล ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560 XD วันปิดสมุดทะเบียน 02 มีนาคม 2560 วันจ่ายปันผล 21 เมษายน 2560 00:00 เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.23 รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสะสม หมายเหตุ
 • 23 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2559
 • 18 พฤศจิกายน 2559 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2559
  เวลา 16.30-17.45 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 23 สิงหาคม 2559 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2559
  เวลา 16.30-17.45 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 17 พฤษภาคม 2559 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2559
  เวลา 16.30-17.45 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 1 เมษายน 2559 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  เวลา 09.30 นาฬิกา ณ Bangkok Convention Centre ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด
 • 3 มีนาคม 2559 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2558
  เวลา 16.30-17.45 น. ณ ห้องประชุม 603 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 18 กุมภาพันธ์ 2559 XM วันปิดสมุดทะเบียน 24 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ประชุม 1 เมษายน 2559 09:30 วาระการประชุม การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประเภทของการประชุม ประชุมสามัญ สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • 18 กุมภาพันธ์ 2559 XD วันปิดสมุดทะเบียน 24 กุมภาพันธ์ 2559 วันจ่ายปันผล 22 เมษายน 2559 00:00 เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.22 รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก ปันผลจากกำไรสะสม หมายเหตุ
 • 18 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2558
 • 16 ธันวาคม 2558 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2558
  เวลา 16.30-17.45 น. ณ ห้อง 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 13 พฤศจิกายน 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2558
 • 12 พฤศจิกายน 2558 เยี่ยมชมกิจการ โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2558
 • 19 สิงหาคม 2558 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2558
  เวลา 16.30-17.45 น. ณ ห้อง 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 14 สิงหาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2558
 • 25 พฤษภาคม 2558 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2558
  เวลา 16.30-17.45 น. ณ ห้อง 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 15 พฤษภาคม 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558
 • 3 เมษายน 2558 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  เวลา 09.30 นาฬิกา ณ Bangkok Convention Centre ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด
 • 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2557
  เวลา 15.20 น. ณ ห้อง 1101 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 XM วันปิดสมุดทะเบียน 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ประชุม 3 เมษายน 2558 09:30 วาระการประชุม การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประเภทของการประชุม - สถานที่จัดการประชุม ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 XD วันปิดสมุดทะเบียน 26 กุมภาพันธ์ 2558 วันจ่ายปันผล 30 เมษายน 2558 00:00 เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.08 รอบผลประกอบการ 31 ธันวาคม 2557 เงินปันผลจาก - หมายเหตุ
 • 17 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2557
 • 17 พฤศจิกายน 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557
 • 20 สิงหาคม 2557 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2557
 • 19 สิงหาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557
 • 14 พฤษภาคม 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557
 • 5 มีนาคม 2557 วันพบปะนักลงทุน วันพบปะนักลงทุนประจำปี 2556
 • 9 เมษายน 2557 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  เวลา 09.30 นาฬิกา ณ Event Hall 105 (EH 105) ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 • 3 มีนาคม 2557 XM วันปิดสมุดทะเบียน 6 มีนาคม 2557 วันที่ประชุม 9 เมษายน 2557 09:30 วาระการประชุม การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ประเภทของการประชุม - สถานที่จัดการประชุม ห้องจัดงาน Event Hall 105 (EH 105) ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ
 • 3 มีนาคม 2557 XD วันปิดสมุดทะเบียน 6 มีนาคม 2557 วันจ่ายปันผล 9 พฤษภาคม 2557 00:00 เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.10 รอบผลประกอบการ 31 ธันวามคม 2556 เงินปันผลจาก - หมายเหตุ
 • 27 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2556
 • 12 พฤศจิกายน 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2556
 • 21 สิงหาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2556
 • 20 สิงหาคม 2556 เยี่ยมชมกิจการ โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2556
 • 15 พฤษภาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2556
 • 5 เมษายน 2556 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
  เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
 • 1 มีนาคม 2556 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2555
 • 14 พฤศจิกายน 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2555
 • 30 กรกฎาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2555
 • 10 พฤษภาคม 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2555
 • 5 เมษายน 2555 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 (ฝั่งศูนย์การค้า) โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
 • 27 กุมภาพันธ์ 2555 XM วันปิดสมุดทะเบียน 1 มีนาคม 2555 วันที่ประชุม 5 เมษายน 2555 10:00 หัวข้อการประชุม การจ่ายปันผล,การเปลี่ยนแปลงกรรมการ หมายเหตุ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าพลาซ่า (ลาดพร้าว) โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์
 • 27 กุมภาพันธ์ 2555 XD วันปิดสมุดทะเบียน 1 มีนาคม 2555 วันจ่ายปันผล 4 พฤษภาคม 2555 เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.04 รอบผลประกอบการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2554 หมายเหตุ
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2554
 • 11 มกราคม 2555 เยี่ยมชมกิจการ โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2554
 • 2 ธันวาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2554
 • 14 กันยายน 2554 XD วันปิดสมุดทะเบียน 19 กันยายน 2554 วันจ่ายปันผล 30 กันยายน 2554 00:00 เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.08 รอบผลประกอบการ 1 มกราคม 2554 - 30 มิถุนายน 2554 หมายเหตุ
 • 4 สิงหาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2554
 • 9 พฤษภาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2554
 • 18 เมษายน 2554 XD วันปิดสมุดทะเบียน 21 เมษายน 2554 วันจ่ายปันผล 4 พฤษภาคม 2554 00:00 เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.10 รอบผลประกอบการ 1 กรกฎาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2553 หมายเหตุ
 • 5 เมษายน 2554 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 • 1 มีนาคม 2554 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2553
 • 28 กุมภาพันธ์ 2554 XM วันปิดสมุดทะเบียน 3 มีนาคม 2554 วันที่ประชุม 5 เมษายน 2554 14:30 หัวข้อการประชุม พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 หมายเหตุ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • 15 พฤศจิกายน 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2553
 • 27 ตุลาคม 2553 เยี่ยมชมกิจการ โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2553
 • 2 กันยายน 2553 XD วันปิดสมุดทะเบียน 7 กันยายน 2553 วันจ่ายปันผล 17 กันยายน 2553 00:00 เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.08 รอบผลประกอบการ 1 มกราคม 2553 - 30 มิถุนายน 2553 หมายเหตุ
 • 6 สิงหาคม 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2553
 • 30 เมษายน 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2553
 • 19 เมษายน 2553 XD วันปิดสมุดทะเบียน 22 เมษายน 2553 วันจ่ายปันผล 6 พฤษภาคม 2553 00:00 เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.10 รอบผลประกอบการ 1 กรกฎาคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 หมายเหตุ
 • 8 เมษายน 2553 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
  ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 น.
 • 26 กุมภาพันธ์ 2553 XM วันปิดสมุดทะเบียน 4 มีนาคม 2553 วันที่ประชุม 8 เมษายน 2553 10:00 หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 หมายเหตุ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • 24 กุมภาพันธ์ 2553 ประชุมนักวิเคราะห์ ประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2552
 • 3 กันยายน 2552 XD วันปิดสมุดทะเบียน 8 กันยายน 2552 วันจ่ายปันผล 21 กันยายน 2552 00:00 เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.08 รอบผลประกอบการ 1 มกราคม 2552 - 30 มิถุนายน 2552 หมายเหตุ
 • 8 พฤษภาคม 2552 ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 • 17 เมษายน 2552 XD วันปิดสมุดทะเบียน 22 เมษายน 2552 วันจ่ายปันผล 7 พฤษภาคม 2552 10:00 เงินปันผล(บาท/หุ้น) 0.08 รอบผลประกอบการ 1 กรกฎาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2551 หมายเหตุ
 • 4 มีนาคม 2552 XM วันปิดสมุดทะเบียน 9 มีนาคม 2552 วันที่ประชุม 8 เมษายน 2552 10:00 หัวข้อการประชุม พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 หมายเหตุ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (ลาดพร้าว) โซน D, 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : วันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้