ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
(วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ : 3 มีนาคม 2560)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ  
 • รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 • แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • รายงานประจำปี 2559
 • รายงานทางการเงินประจำปี 2559
 • รายงานความยั่งยืนประจำปี 2559
 • รายงานบูรณาการประจำปี 2559
 • รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 • ข้อบังคับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี / รายงานทางการเงิน / รายงานความยั่งยืน
ฉบับเต็ม:


การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มการให้สิทธิเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี