ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
(วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ : 2 มีนาคม 2561)
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ  
  • รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
  • แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  • รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  • นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  • ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
  • ข้อบังคับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
ฉบับเต็ม:


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555