กิจกรรมผู้ถือหุ้น

เยี่ยมชมกิจการปี 2553

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2553

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ จังหวัดระยอง จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน ในวันพุธที่ 27 และวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการดำเนินธุรกิจ และความก้าวหน้าของกิจการอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น โดยได้รับเกียรติจากดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสหัสชัย พาณิชย์พงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น คุณนันทชัย ประภาวัฒน์เวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด คุณมานิตย์ สุธาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลสำนักกฎหมาย ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมของ IRPC ผู้ถือหุ้นได้ทำกิจกรรมมอบต้นกล้าโกงกางให้หน่วยงาน CSR ของบริษัทฯ นำไปปลูกที่บริเวณคลองก้นปึก เสมือนได้ร่วมปลูกต้นโกงกางกับเราชาว IRPC