กิจกรรมผู้ถือหุ้น

เยี่ยมชมกิจการปี 2554

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2554

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) โดยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานการเงิน ได้จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ  ประจำปี 2554 ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันพุธที่ 11 และวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 200 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอธิคม เติบศิริ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เกียรติต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการดำเนินธุรกิจ และความก้าวหน้าของกิจการอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น