กิจกรรมผู้ถือหุ้น

เยี่ยมชมกิจการปี 2557

IRPC นำคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2557

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้ถือหุ้น จำนวนกว่า 400 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน ไออาร์พีซี เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจ การดำเนินงานด้าน CSR และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้นกับ บริษัท โดยมี คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ นอกจากนั้นยังให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมสนับสนุน ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี เอดส์ และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท หลังจากนั้นได้นำคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ การเยี่ยมชมครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและเต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้ถือหุ้น