ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,819,694,600 48.05
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,075,775,090 10.16
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 450,471,286 2.20
4. สำนักงานประกันสังคม/td> 282,698,200 1.38
5. CHASE NOMINEES LIMITED 247,634,398 1.21
6. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 215,262,797 1.05
7. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 188,807,877 0.92
8. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 135,900,200 0.67
9. UBS AG LONDON BRANCH 126,209,067 0.62
10. N.C.B.TRUST LIMITED-POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND, LLC 109,041,951 0.53