ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 2 มีนาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7,869,694,600 38.51
2. ธนาคารออมสิน 1,950,000,000 9.54
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,704,884,129 8.34
4. CHASE NOMINEES LIMITED 437,751,314 2.14
5. สำนักงานประกันสังคม 301,477,200 1.48
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 299,506,147 1.47
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 268,791,579 1.32
8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 176,023,417 0.86
9. PEOPLE'S BANK OF CHINA 134,589,600 0.66
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 121,938,200 0.60